Het meetinstrument

Een van de subsidiegevers wilde graag inzicht in de resultaten van het project Het Goede Gesprek. Met subsidie uit de LZO-programmalijn ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ van ZonMw heeft wmo radar een meetinstrument ontwikkeld dat die effecten in kaart brengt. Na een half jaar gesprekken met deelnemers te hebben gevoerd zijn de eerste effecten gemeten, en wederom na nog eens een half jaar.

'Het is heel mooi dat er zoveel mensen aan hebben deelgenomen. Er zijn veel ouderen bereikt, en dat terwijl dit project liep in de hoogtijdagen van het coronavirus. We vinden het meetinstrument een heel mooi resultaat. We stimuleren wmo radar zeker om het meetinstrument te delen met het veld zodat ook anderen geïnspireerd raken en er hun voordeel mee kunnen doen.'

Het Goede Gesprek is gehonoreerd in een subsidieronde waarin we startende en bestaande initiatieven gericht op het verminderen van eenzaamheid wilden ondersteunen. Daarbij wilden we hen ook stimuleren om inzichtelijk te maken wat ze precies doen en dit te evalueren. Het Goede Gesprek is daar een mooi voorbeeld van. Er is een meetinstrument gemaakt om inzichtelijk te maken of het project mensen helpt. Daar zijn we heel positief over.

Daarnaast waarderen we dat bij dit project de doelgroep zelf actief betrokken is, juist door die gesprekken te meten. Ook hebben ouderen een stem gekregen in de evaluatie van het project en wordt hun oordeel meegenomen in de verdere ontwikkeling. Cherry Prins, programmasecretaris ZonMw

Tijdens een minisymposium worden in september 2021 de resultaten van Het Goede Gesprek gedeeld, aan de hand van het meetinstrument.

Totaal aantal betrokken vrijwilligers

Aantal ouderen ondersteund door vrijwilliger

Aantal bereikte inwoners

Aantal ouderen ondersteund door geestelijk verzorger

Aantal ouderen na intake geen vervolggesprek, wel terugkoppeling naar verwijzer

Aantal ouderen doorverwezen naar andere ondersteuning

Diepte-interviews aan de hand van beeldplaat

Met twaalf deelnemers zijn aan de hand van een speciaal ontwikkelde beeldplaat evaluatiegesprekken gehouden, in de vorm van een interview met de geestelijk verzorger. Daarvoor is de een vragenlijst ontwikkeld en omgezet in een beeldplaat, een praatplaat aan de hand waarvan mensen worden geïnterviewd. Ook is Het Goede Gesprek geëvalueerd in twee groepsbijeenkomsten met in totaal acht deelnemers.

‘Voor het project ben ik benaderd omdat ik zelf veel doe met creatieve technieken binnen kwalitatief onderzoek. Ik had het idee: is het niet leuk om de vragenlijst om te zetten in een beeldplaat? Een illustrator heeft een visuele weergave gemaakt van de vragenlijst. Die beeldplaat is eigenlijk een onderzoeksinstrument. Je kunt aan de hand van de vragen de mensen interviewen, maar je kunt ook de regie meer bij de deelnemers leggen: bij welke vraag wilt u beginnen?'

Marion Matthijsen, onderzoeker